ළිහිණින් රෑන පියා සලන්නේ - ප්‍රියා සූරියසේන

ළිහිණින් රෑන පියා සලන්නේ
මන්දාරම් වැහි පොද වැටෙන්නේ
රුක් මල් හැන්දෑවේ පිපෙන්නේ
සිහිනෙන්වත් නුඹ නෑ පෙනෙන්නේ
ළිහිණින් රෑන පියා සලන්නේ
මන්දාරම් වැහි පොද වැටෙන්නේ

ගග දිය හඬන්නේ
විහඟුන් සිතන්නේ
නුඹ කොතැනකද කියලා
නුඹ කොතැනකද කියලා
පෙර සේ මා සොයාලා
මහදේ ගිණි නිවාලා
ගමට එන්න ඇවිත් යන්න රත්තරං

ළිහිණින් රෑන පියා සලන්නේ...

මට හිමි මනාළී
පිටගම් ගියාවේ
විරසක නොවෙමු කියලා
විරසක නොවෙමු කියලා
සංසාරේ කොහේ හෝ
ඉපදී මුණ ගැහීලා
වෙන් නොවන්න පෙරුම් පුරමු රත්තරං


ළිහිණින් රෑන පියා සලන්නේ
මන්දාරම් වැහි පොද වැටෙන්නේ
රුක් මල් හැන්දෑවේ පිපෙන්නේ
සිහිනෙන්වත් නුඹ නෑ පෙනෙන්නේ

සිහිනෙන්වත් නුඹ නෑ පෙනෙන්නේ ///

No comments:

Post a Comment