ඉරි තැලුනු වලා - අමරසිරි පීරීස්

ඉරි තැලුනු වලා, උඩු වියන් යටින්
මුදු තාර ඇතිරිල්ලේ
යමු යමු යමු අපි ඇවිද යමු ප්‍රේමියේ
සිව් දෙසින් හඹා එන මොටෝ රත රඟ
සෙනග රවටමින්....

වටපිටේ සීරුවට
විදුලි ඇස් සිනා සේවී
නොරැවටී යන්න යමු
කහ ඉරෙන් එතෙර වීලා....


ඉරි තැලුනු වලා....

රිය පිලේ කිරුලු හිමි
රජ වරුන් අත වනාවී
බිම බලන් යන්න යමු
කහ ඉරත් රැලි වැටීලා...

ඉරි තැලුනු වලා....


mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment