සිහින ලොවක් - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි
සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි ..//

සොඳුරු මිහිර සුව පහස ගෙනෙන ඒ
ආදර බර උණුසුම මතකයි
ඉර සඳු තරු කැට
පායන මිහිපිට
ආදරයෙන් බැඳුණා මතකයි

සිහින ලොවක්...

අප හදවත් ඒ නොමියෙන ලෙස බැඳි
ආදරයෙන් පිරුණා මතකයි
සිතට දැනෙන දැනෙන සුව
ගතට දැනෙන බව
ඔබ රහසේ කීවා මතකයි

සිහින ලොවක්...

No comments:

Post a Comment