හදවත ඉල්ලා - ප්‍රියා සූරියසේන

හදවත ‍ඉල්ලානොලැබුණු විටදී
දහසක් සිතුවිලි මා හදතුල තෙරපී
මිතුරිය ඔබ කෙලෙසක හෝ අමතක කරමී
නොපිරූ පෙරුමන් පුරලා කුමටද ලතැවී

ඔය නෙතු අග රැඳී තිබූ 

නිල්මිණි ඡායා
දැක මා හදවත සසැලී 

සෙනෙ‍හස කීවා

හදවත ඉල්ලා......

මතු අප උපදින භවයේ 

යළි හමු වේවා
ඔය නෙතු අග සිසිල රැඳී 

මට ළං වේවා

හදවත ඉල්ලා.....

No comments:

Post a Comment