හිරුද මුවා වී - ප්‍රියා සූරියසේන

හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී.. //
කිංකිණි හඬ පරදන කැකිරි පැලෙන කොමළ හිනා..//
හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී..//

කට කැඩි කළය අරන් කුඹුකෙ ළිඳට දියට ඇදෙන..//
ඉර බටු තරුව වගේ ගමට සිරිය සතුට ගෙනෙයි

හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී...

කළුවර ගලන වෙලේ නොයන් ගමන් නියර දිගේ..//
බක් මහ නැකත් බලා එළිය කරන් ගෙපැල මගේ

හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී...

No comments:

Post a Comment