නීල දෑසේ - රොමේෂ් සුගතපාල

නීල දෑසේ දුටුවා ඔබෙ පේ‍්‍රම ආලිංගනේ
ගීත රාවේ දැනුනා සොඳුරු දෙහද රන් සත්සර්
මාහදේ වෙළෙනා ඔබ මගේ සිහිනේ පිරුනා
මිහිරාවියේ මාගේ..//
මුලකුරු ඔබයි මාගේ සෙනෙහසේ හොඩියේ
පිංචිලා ලියවූ දිනේ
සිත පෙම් පුරන මං සොයන මා ජීවිතේ
අනිමි සේ බැඳුනා නිල් නෙත් යුග මා
මා හදේ වෙළෙනා ඔබ මගේ සිහිනේ පිරුනා
මතකයන් වාගේ

හදවත උයන් තෙරේ පිනූ රස පළ වැලේ
ඔබ තමා නොඉඳුල් පළේ
රස සොයන බිඟු කැලක විස දළ තුඩින්
සගවමි දිවිපුරා මාගේ ආදරේ
මා හදේ වෙළෙනා ඔබ මගේ සිහිනේ පිරුනා
මතකයන් මාගේ

නීල දෑසේ....

No comments:

Post a Comment