අලුත් වැස්සක් වහින්නට - සුනිල් එදිරිසිංහ

අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසේ
පුරුදු ආකාසේ
දිගු කාලයක් නිහඬවී සිටි නුඹ වාගේ
අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසේ...

අහසේ වැසි වසිනා නමුත්
කවදාද ඒ වැහි වහින්නේ නොදනිම්
නියං කල සැමදා නැතත්
කවදාද නියගය ගෙවෙන්නේ නොදනිම්
දුකක් වින්දොත් සැපත් ළඟමයි
දිය දහම ඒ විලසයි

දිය දහම ඒ විලසයි....


අලුත් වැස්සක්...

වළාකුළු අහසට ඇවිත් මොනවාද 
මේ හැටි කරන්නේ සරදම්
ඇහේ තෙරපෙන දුක නිවා
කවදාද වැහි බිඳු ගෙනෙන්නේ සැනසුම්
දුකක් වින්දොත් සැපත් ළඟමයි
දිය දහම ඒ විලසයි

දිය දහම ඒ විලසයි...

අලුත් වැස්සක්...

1 comment: