සඳ හොරෙන් - ඩබ්.ඩී.අමරදේව

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වළා රොදක සැඟවිලා
අපේ මියුරු පෙම් කතා
අසා සිටීනවා
අසා සිටීනවා....

කඳුලු බින්දු ගලා සඳේ තුරුලතා පුරා
සියොලඟම සැලී මගේ නොනිම් සීතලේ
ඔබේ නෙත යදී 

මහද වියරුවෙන්...සඳ හොරෙන්...

 
කියඹු වැල් ලිහී ඔබේ මාරුතේ සැලී
කොපුල් තල ගැටි මගේ සිතුම් සසලවයි
නිවාලන්න මා
ඔබේ සිසිලසින්...


සඳ හොරෙන්...mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment