බලා ඉන්නම් - රොමේෂ් සුගතපාල

බලා ඉන්නම්
කල්ප ගාණක් උනත් මං
එදා කී කථා

සිත පතුලේ තියා...//

ඔබ හැර ගිය පෙම්බර හිත

තනියෙන් ඉකි බින්දා
හද මඩලේ ඔය රුව මා
ගෙත්තම් කෙරුවා...//

ඔබට මා පෙම්කලා

විදවලා හැරගියා
ඔය මුවේ මුදු සිනා
මැවෙනවා පෙනෙනවා...

බලා ඉන්නම්

කල්ප ගාණක් උනත් මං
එදා කී කථා
හිත පතුලේ තියා...//

මගෙ මැයි කියූ දිගු දෙනයන
අද මට හිමි නැතිවා

මුළු ලොව මට ලැබුනත් මදි
ඔබ නැති හන්දා...//

ඔබට මා පෙම්කලා

විදවලා හැරගියා
ඔය මුවේ මුදු සිනා
මැවෙනවා පෙනෙනවා

බලා ඉන්නම්..

No comments:

Post a Comment