මහරගමට වහින්නැතිව - චාමර වීරසිංහ

මහරගමට වහින්නැතිව 
වහින්න ඕනෑ තැනකට
කුඩ‍යක්වත් අතේ නැතිව 
ඈ ඇති බස් නැවතුම ලඟ...//

උදේ ඉඳන් වද විඳලා 
දැනු‍යි ගි‍යේ වැඩ ඇරිලා...//
ඇඳන් හිටපු සාරි‍යම‍යි 
හෙටත් අඳින්නේ කියලා
හෙටත් අඳින්නේ කියලා...
මහරගමට වහින්නැතිව...

මහ වැස්සට තෙමුනොත් ඈ 
හෙට අඳින්න ඇඳුමක් නෑ...//
මග හිටි‍යොත් වැස්ස නිසා 
ගෙදර ‍යන්න වෙන්නෙත් රෑ
ගෙදර ‍යන්න වෙන්නෙත් රෑ...

මහරගමට වහින්නැතිව...

No comments:

Post a Comment