හදේ කොතැනක - සුනිල් එදිරිසිංහ

හදේ කොතැනක හෝ හිදී ඔබ
නිදා නොනිදා මෙන්
බලා අවසර සොයා කල් දැන
වෙලා හසරැහැනින් 
පෙලයි මා මුදා සුව දැහැනින්....//

සයුරු ඉම රත් ක්ෂිත්ජ රේඛාවේ
මියෙන හිරු සේ ගිලී බිම් අදුරේ
තලා මා සිත පලා ගිය ඔබ
දවයි මා 
තනිවෙනා මොහොතේ...

හදේ කොතැනක....

උතුම් පිවිතුරු ප්‍රේමයේ නාමෙන්
සහස් සුවහස් පැතුම් බල මහිමෙන්
ඉනූ කදුලද සිදෙන්නට පෙර
යදින්නම්
ඔබ මැකී යනු මතකින්...

හදේ කොතැනක....

No comments:

Post a Comment