පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ - පූර්ණ සචින්ත

පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ මහදේ තියා 
ඇඳි සිතුවම් හොරැහින් මා ළඟටම තුරුල් වෙලා 
හිත පතුලට උණුසුම් සුසුමක් ඇවිදින් සොයා 
ඒ සෙනෙහේ තාමත් නෑ හීනයක්‌ වෙලා... 

කෝලම් කරන් ආවත් හිත යට ගුලි වෙමින් 
මිමිනුව වදන් මතකද නිල් අහසට තරම් 
නොනිදා නෙතේ නවතී නම් 
හිත ඈතින් ඈතට ආවම ලං වෙලා 
අපේ හීනෙන් හීනෙට පාටක් ගෑවිලා... 


මායම් හිතේ ආදර හැඟුමන් තවරමින් 
හුස්මක් දුරින් නැවතුනු හැටි පුදුමයි 
ඉතිං රැඳෙනා හිතේ සුසුමක් තරම් 
සංසාරේම හුරු ඒ සුසුමේ පැටලිලා 
මගේ ජීවිත ගමනට ඔය නෙතු ඉඟි කළා... 

පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ....

No comments:

Post a Comment