තුන් සිත දැහැන් - නීලා වික්‍රමසිංහ, කමල් අද්දරආරච්චි

තුන් සිත දැහැන් ගත වෙනා
සිතුවිලි සසල කරවනා
පදවැල් අතර ගැයෙන  ස්ව‍රයේ සප්ත වර්ණ
සිත ලඟ ගයනව ද ඔයා
තුන් පැය අතර නිමවෙනා
මතකය අතර රැදවෙනා
සිනමා පටයෙ රැදෙන  සුන්දර සිහින රැගුම
සිත ලඟ රඟනවද ඔයා...

නෙතගට කඳුල ගෙන දෙනා
නරඹන සිතද හඬවනා
දුක්බර ප්‍රේම රැගුම  සුන්දර පියවි ලොවක
රගන්න කියන්නට එපා
තනිකම සිතට කැඳවනා
තනිවම සිතින් වැලපෙනා
දුක්බර විරහ ගැයුම  සුන්දර පියවි ලොවක
ගයන්න කියන්නට එපා...

තුන් සිත දැහැන් ගත වෙනා...

පෙම්බර වදන් වැල විනා
දුක්බර දෙබස් නම් එපා
සිනමා ලොවක මිසක  දිවියක සබෑ ලොවක
දුක්බර චරිතයක් එපා
සුන්දර අදහසක් තියා
දුක්බර පදවැලක් ලියා
සත්සර අතර මිසක  සුන්දර සැබෑ ලොවක
දුක්බර ගැයුම නම් එපා...

තුන් සිත දැහැන් ගත වෙනා...

No comments:

Post a Comment