ඇස ගැටෙනා - නාමල් උඩුගම

ඇස ගැටෙනා හැම තැනම 
කොහේහෝ හිනැහී ඉන්නවා 
ඇස පියනා හැමවිටම 
හීනෙනුත් නුඹ ළඟ ඉන්නවා..//

දහවල් පුරා මෙහෙම ඇවිදින් 
හීනෙන් වගේ පාරේ ඇවිදින්
දවසම ගෙවී රෑට ඇවිදින්
හීනෙන් හිදී ළඟට ඇවිදින් 
නුඹ මගේ නුඹ මගේ නුඹ මගේ...

ඇස ගැටෙනා....

මේ වාගේ කවදාවත් 
ළඟ ඉන්න බැරි බවත් දන්නවා 
නුඹ මාගේ ළඟ ඉන්න 
හීනෙන්ම දවසක් ගෙවෙනවා 

කාලේ ගෙවී සවස ඇවිදින් 
ඇහැරෙන්න වී දිනෙක හීනෙන් 
නුඹ පෙන්වූ ඇස් කඳුළු ඇවිදින් 
පිය වෙන්න වෙන දවස ඇවිදින් 
නුඹ මගේ නුඹ මගේ නුඹ මගේ...

ඇස ගැටෙනා...

No comments:

Post a Comment