සඳ එබෙන්නෙපා - සමිතා මුදුන්කොටුව

සඳ එබෙන්නෙපා තරු සිදුරු වසා
අඳුරු නෙතු තාරකා හඩවා
සත් සියක් සියපත් මතින්..//
මුදු සුවඳ හමනා මතක සුව ගෙනෙනා...//


ඔබ ළග නිසා පින් සිත පුරා
මල් මාලතී පිපුනා..//
සමසුන් අරා සිත් විල වසා
කුමුදුත් කොඳත් පිපුනා..//

සඳ එබෙන්නෙපා.....

ඔබ දුර නිසා ගගනත පුරා
අසෙනි වැසි වැටුනා..//
සිත දුක් දරා සුසුමින් වසා
කඳුළුත් හඳත් හැඩුවා..//

සඳ එබෙන්නෙපා.....


mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment