ලඹ සවන් රන් - මදුමාධව අරවින්ද

ලඹ සවන් රන් පටින් දන නෙතින් තදින් බදිමින්
මිණි මෙවුල හඩවමින් පිපි සමන් කුසුම් දරමින්
රන හසුන් පීරමින් තුනු විලෙහි සිරිය මවමින්
උන් රගති වයති ගී ගය ගයා මියුරු අරුතින්.....

දැහැමින් බැදි සිත මඩින්ට මාර සෙන් මතින්
උන් පරදා අප මහසත් පාරමී බෙලෙන්
සෙවනින් බෝපත් අතරෙ ගැලූ අම ගගින්
පවසින් දහමේ නිව්නෙ දම් අමා රසින්....

කැනි මඩලා පලාලා...
සුනු විසුනු කරා මැදුරක්
යලි මැදුර සදාලා
මෙහි කුමක් තොපට නැත්තේ
මම ගයමි උදම් ගී
නද දුන්නු රාජ මිහිදෙන්
දැහැමින් බවුන් වඩයි
නේරංජන නදි තීරෙ.....

ලඹ සවන් රන්....

දස දහසක් සක් පා තල එකම් පිත වෙමින්
දස දහසක් ලෝ දාතුව ගුගුලුවා හැලී
දෙව් බඹ සුරනා සේනා සාදූ කාර දී
පරසතු මල් ගද විලවුන් දෙපා මුල පිදී.....

කැනි මඩලා පලාලා...

No comments:

Post a Comment