ඈත දුරක - ග්‍රේෂන් ආනන්ද, නීලා වික්‍රමසිංහ

ඈත දුරක දෑස පාවෙලා
ඈත දුරක දෑස පාවෙලා
ගොළු වීලා ඔහේ තනිවෙමූ
පාළු ලොවක
ඈත දුරක දෑස පාවෙලා...

පාසැල් යාමේ බැඳීලා
මා නෙතු දෑලේ වෙලීලා
පෑ මදහාසේ
ජීවිත කාලේ
මා සිත යාවේ සදා...

ඈත දුරක...

ඒ සිහිනේදී උදා වී
මා කවදා හෝ ළඟා වී
මේ භවයේදී
මේ දිවියේ දී
යා වෙමී දෑතේ ඔබේ...

ඈත දුරක...

No comments:

Post a Comment