කොහේ හෝ - දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරීස්

කොහේ හෝ දැන් හිදිනවා ඇති ඔබත්
මගේ විජිතේ අහිමි වී මට මං
ලැබූ දිනුමක් අැත්ද ඔබ මා
මැවූ සුන්දර සිහින මතකය මිසක්..

සිහින රැකගෙන දිවා රෑ ආදරෙන්
ඇවිද ගිය හැටි ඔබට මතකද ඉතින්
අපට අප නැති හෙට දිනක දුක අරන්
හඬා කුමටද නොදරුවන් සේ ඉතින්..

කොහේ හෝ...

සුසුම්ලන ලොව දැක තැවුල් පිරි හදින්
සුසුම් ලන්නද අප ගැනම කොයි ලෙසින්
සුභ අසුභපිරි සිහින විද තුන් සිතින්
සදා හමුවෙමු මගතොටේ මදහසින්...

කොහේ හෝ...

No comments:

Post a Comment