සිංහල සිංදු කියන - ගුණදාස කපුගේ

සිංහල සිංදු කියන
නළලේ තිලක තියන කිරිල්ලී
තුඩින් හදවතක් අරගෙන
ගිණිගත් තල් අරඹට ආවාදෝ ඉගිල්ලී...

දිව නුහුරු බසින් පෙම් කවි කී
කුරුල්ලාට වශීවී
ගිනි මලින් තැනූ මල් පොකුරක්
අතට ගත්ත මනාලී
මධුසමේ මධුර කටු අතරේ
පිපී වැනුන සුරූපී...

සිංහල සිංදු කියන...

ගිනි අවිත් එක්ක පෙමින් බැදුනු
විහඟ සෙනග අඩාවී
ඒ කදුළු සිංහලට නගන්න
නුඹට හැකිය ප්‍රියාවී
ආදරය නුඹට බාරයි
රැකගනින් දේවතාවී...

සිංහල සිංදු කියන...

No comments:

Post a Comment