ආයේ එන්න පන - චාමික සිරිමාන්න

ආයේ එන්න පන මාගේ ආදරේ අරන්
ජීවත් වෙන්න බෑ වාගේ පාළුවේ තවත්
කදුලැල් මවා නෙතේ මොනවාද අත් වුණේ
පවසන්න ඇයි මෙසේ
සෙනෙහෙස තාමත් නොහැගුනේ...

තනිකම මැදින් එදා 
සමනල් රටා මවා
වචනෙන් නොකී කතා 
හොරකම් කලා ඔයා
හීනෙන් හැඩුවේ දුකටයි රහසේ 
තනිවී දිවියේ....
ආයේ එන්න පන...

හසරැල් මතක් වෙලා 
නිතැතින් සුසුම් හෙලා
කදුලින් නුවන් තෙමා 
දෙනෙතක් ගිලංවෙලා
පූජාසනයේ මා නම් පැතුවේ 
ඔබමයි සසරේ...
ආයේ එන්න පන...

No comments:

Post a Comment