මට වාසනා - ප්‍රියා සූරියසේන

මට වාසනා ඔබ මට වාසනා
උපන් නූපන් හැම ආත්මයේ
මට ඔබ ඔබ මට වාසනා
ඔබ මට මට ඔබ වාසනා

ඔබේ නෙත් දොළොස් මහේ පහණ වේ //
කල මැන දල්වන්න ආරාධනා //
පෙර භවයේ වියෝග අඳුරේ නිවුනු තැනින්

මට වාසනා ඔබ මට වාසනා
උපන් නූපන් හැම ආත්මයේ
මට ඔබ ඔබ මට වාසනා
ඔබ මට මට ඔබ වාසනා

සුරතින් සුළං මුවා කරලමි //
නොනිමනු මැන ප්‍රේම ප්‍රාර්ථනා //
අප අපගේ අනෝම ඇසුරේ වෙලෙමු සදා

මට වාසනා ඔබ මට වාසනා
උපන් නූපන් හැම ආත්මයේ
මට ඔබ ඔබ මට වාසනා
ඔබ මට මට ඔබ වාසනා
මට වාසනා....

No comments:

Post a Comment