මගේ හීනයේ - උදය ශ්‍රී

මගෙ හීනයෙ ළඟ ඉන්නට ඔබ තවමත් නැතිවාදෝ 
සිත් මානයෙ දැවටෙන්නට මගෙ උණුහුම මදිවීදෝ 
ආදරේ මට නම් ඇයි විරහ සරදම් 
ජීවිතේ මම නම් ඇයි කඳුලු මෙතරම්... 

නෙතු මුතු කැට වැටෙන තරම් හිත මත දඟ කෙරුව තරම් 
උණුහුම හිත හැදුව තරම් රැවටුණු හැටි මා මෙතරම් 
හිත හඬන තරම් ඔබ දන්නවනම් තව කඳුලු දිදී රිදවන්නෑ 
මා දැවෙන තරම් ඔබ දන්නෑ.... 

මගෙ හීනයෙ...

නොමියෙන මල් මතක පෙතී එක එක බිඳ දැමුව හැටි 
නෙතු අග තෙත රැඳුනෙ නිති මගෙ වරදම වෙන්න ඇති 
හුරු සිනහ සිතින් ඔබ ඉන්නව නම් තව කඳුලු කතා පවසන්නෑ
මේ කඳුලු මගෙ දැන් දුක නෑ....

මගෙ හීනයෙ....

No comments:

Post a Comment