සමාවෙලා - චාමර වීරසිංහ

සමාවෙලා හදාගන්න මට මගේ හිත
එකම වරක් ඔබේ දෙපා වඳින්න දෙන්න
කිළුටක් නෑ මගේ හදවතේ සත්තයි ඔන්න
එපා ඉතින් මගේ දෑස මඟහැර යන්න..


ඔබේ සිතට පිටුපාලා මං ගිය ඈත
කඳුළු වලින් නෙත තෙමුණා මට නොදැනීම
ආදරයක් නොලැබුණ දා සොයා ඔබේ සිත
මං ආවත් එරෙහි වුණා කසාවත මට...


සමාවෙලා හදාගන්න.....


කසාවතින් ඔබ යන විට මඟ සන්සුන්ය
ආදරයක හැඟුමෙන් නෑ හදවත කොණක
ගෙවාගන්න මා කළ පව් සමාවී මට
එකම වරක් ඔබේ දෙපා වඳින්න දෙන්න...

සමාවෙලා හදාගන්න..... 

No comments:

Post a Comment