පෙර දිනයක මා - ඩබ්.ඩී.අමරදේව

පෙර දිනයක මා පෙම් කල යුවතිය 
සිය පුතු නලවනවා
මගේම ගීයක් නැළවෙන ස්වරයෙන්‍ 

ඈතින් මතු වෙනවා...

නුරාව වෙනුවට ඉදුනිල් දෙනුවන 
දයාව වැහෙනවා..//
සිනා සුනෙමි මම අවිහිංසක ඇය 

කෝල බැලුම් හෙලුවා...

හිරුට සදුට නොකියා හොර රහසේ 

කාලය වියැකෙනවා..//
නෙත් අදහන්නට බැරි ලෙස රෑසිරි 

කෙමෙන් මැකී යනවා...

එදා වගේ තවමත් වැට අද්දර 

නාමල් පූදිනවා..//
නොකා නොබී දුක් වින්ද අතීතය 

යලි මට සිහිවෙනවා...

පෙර දිනයක...

No comments:

Post a Comment