ආදරේ කියන්න - ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා

ආදරේ කියන්න දන්නෙ නෑ 
ආදරේ කරන්න දන්නෙ නෑ 
ඈත මෑත දෝ යොවුන් හදේ ද දන්නෙ නෑ 
කවුද මේක මැව්වෙ දන්නෙ නෑ ...// 

සිනිඳු මල් වලින් පෙනෙන්නෙ නෑ 
මුහුදු රැල්ලකින් නැගෙන්නෙ නෑ 
පාට දේව දුන්නකින්ද නෑ පෙනෙන්නෙ නෑ 
කවුද මේක මැව්වෙ දන්නෙ නෑ...//

ආදරේ කියන්න....

නිල් වලා තුලින් පෙනෙන්නෙ නෑ  
තාරකා තුලින් දිලෙන්නෙ නෑ  
සීත රෑ සුළං තුලින්ද නෑ දැනෙන්නෙ නෑ 
කවුද මේක මැව්වෙ දන්නෙ නෑ..// 

ආදරේ කියන්න..//

No comments:

Post a Comment