පෙම් සිහිනේ - නාමල් උඩුගම

පෙම් සිහිනේ ඇයි බිදුනේ
මා හැර ගියේ කුමරියෙ ඔබයි
වරද මාගේ නොවෙයි
තාම මම ආදරෙයි...//

මාගේ පැල්පතේ ඉසුරු නෑ කියා
ඔබ මගෙන් වෙන් උනා
වෛරයක් නෑ හිතේ මං ආදරෙයි..//
සමුගෙන ගියදා යළි සිහිවීලා
හැඩුවාදෝ ආයේ...

පෙම් සිහිනේ......

නිහඩ රාත්‍රියේ සුවඳ ගෙනාවේ
අහිමි වු ආදරේ
තාම මම ආදරෙයි මං ආදරෙයි..//
ඔහු හා බැදිලා වෙනතක යනවා
මා අමතක කරලා...

පෙම් සිහිනේ......

No comments:

Post a Comment