එපා හිරු පායන්න - වික්ටර් රත්නායක

එපා හිරු පායන්න
අදින්පසු මගේ ලොවට
අදයි අවසන් දවස ඇගෙන් මා
මගෙන් ඈ සමුගන්න

සැඳෑ තරු නොදිලෙන්න
සරා සඳ නොනගින්න
වෙලී යුඟදුර සතර
අනු දිසා ගිල ගන්න
ගලා යන නදී දොල බිදී
හිදී නැවතී ඉන්න

එපා හිරු පායන්න...

පිය මඩුලු තුරු සිරස
එපා මල් පළදින්න
වසන්තය නිමා විය
කොවුලනේ ගොළු වන්න
සොබා දම් නෑසියනි සැලී
සැලී කම්පා වන්න..

එපා හිරු පායන්න...

No comments:

Post a Comment