සප්ත ස්වරයයි - රූනී

නිසඟ පවඟ මත හිනැහි හිනැහි පිණි මල් මතින් වඩිනු දෙව්ලියේ 
රත තඹර මල් සුවඳ විහිදා බිඟුන් බමනා ඈ වටා 
ඇගේ නිකිණි සිනහ මල් කිණිති සැලෙන විට දැනෙන දැනෙන හැඟුමන් 
රණ තිසරු රුවැති ඇගෙ ලකල් ළමැදේ මම සිහින සිහින වින්දෙම් 
සප්ත ස්වරයයි සුවඳ හමනා
සප්ත ස්වරයයි ඈ සුවඳ හමනා.....

හිත පුරා විසිරි මුතු ලතා 
ඉහිරුනා රුවැති හද පතා 
හීන මුසු වුනු පාට තැවරුණු 
දෑස අබියස නැවතිලා

ඇගේ නිකිණි සිනහ මල්........

මෙපුර සුරඹ නද විඳිමි විඳිමි ඇගෙ මුව මතින් වයන රිද්මයේ 
නීල අඹරේ තුහින මල් වැහි තෙමෙනවා මා ආදරෙන් 
ඇගෙ නිතඹ ලෙලෙන පා සළඹ සැලෙන විට දැනෙන දැනෙන හැඟුමන් 
මුදු සුමුදු සුවැති ඇගෙ ලකල් ළමැදේ මම සිහින සිහින වින්දෙම් 
සප්ත ස්වරයයි...සුවඳ හමනා...
සප්ත ස්වරයයි ඈ...සුවඳ හමනා....

No comments:

Post a Comment