සද හිරු තරු - වික්ටර් රත්නායක

සද හිරු තරු පවතින තුරු අපි මැරෙන්නෙ නෑ
අනඟ තරුණ බඹරු අපි අමර වරම අපිට හිමි
අපි මැරෙන්නෙ නෑ අපි මැරෙන්නෙ නෑ....//

කලක මෙහෙන් චුත වෙනවා
එලොව ‍ගිහින් වැජබෙනවා...//
පෙලපත නම වෙනස්වෙලා - ආයෙත් මෙලොවට එනවා
එහෙම මිසක් කිසිම දිනක - අපි මැරෙන්නෙ නෑ...

සද හිරු තරු...

හැරමිටියෙන් ඇවිදින්නෝ
අපට එරෙහි වී එන්නෝ...//
සීමා මායිම් වැටකොටු මේ කිසිවක් අපට නැතේ
වැරදීමෙන් හුස්ම ගියත් අපි හඩන්නෙ නෑ...

සඳ හිරු තරු...

No comments:

Post a Comment