සුමුදු සයනේ - ටී.එම්. ජයරත්න

හෙමින් සැරේ පියා විදා....//
සුමුදු සයනේ සිනිදි ඇතිරිල්ලෙන්
පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්

මලක් නම් එය මලක් උව මැන
සිනිදු සුකුමල රුවෙන් සරසන
විලක් නම් එය විලක් උව මැන
නීල ඉදුවර දියෙන් උපදින...

හෙමින් සැරේ පියා විදා..

නැවුම් වත්සුනු රොනින් මත්වී
සිහින නිම්නය සුපුෂ්පිත වෙයි
සිහින හදකින් මහද අමතයි
මුදා හැරදා කවුලු සිරියහනේ
හෙමින් සැරේ පියා විදා......

No comments:

Post a Comment