යදමින් බැද විලංගුලා - නන්දා මාලිනී

යදමින් බැද විලංගුලා මගේ පුතා රැගෙන යන්න
ඉදිකටු ඇන ඇගිලි තලා දෙතිස් වදය පමුනුවන්න
අළුත් ලොවක් ගැන සිතීම දඩුවම් දෙන වරදනම්
කුමට එරට අධිකරණය නිතිය සහ විනිසුරන්.....

කාකා බිබි නටන අතර නරුම යහළු හෙහෙලියන්
පන්දු කෙලින අතර ඉහල පාසල් වල අමනයන්
රට ගිණිගෙන ඇති වග දුටු මගේ එකම පුතනුවන්
එගිණි නිවන මග නිවන මග සෙවීම වරදක් දැයි මට කියන්....

යදමින් බැද විලංගුලා....

ගිණි ගන්නා රටක කෙළින මී හරකුන් වැනි පුතුන්
කුමකටද මට මහ විරුවෙකි සිරගෙයි මල මගේ පුතුන්
කෝටි ගනන් බිහිවේවා මගේ පුතු වැනි තව පුතුන්
කිරිමව් ලෙස මම ඉන්නම් එවන් පුතුන් ලග උතුම්....

යදමින් බැද විලංගුලා....

No comments:

Post a Comment